Cydia Tweak Sleipnizer for Safari (iOS 9 & 10) 7.1.1

Cydia Tweak Sleipnizer for Safari (iOS 9 & 10) has been updated, Sleipnizer for Safari (iOS 9 & 10) 7.1.1 works with iOS 10 or higher. For those of you who didn’t know, Sleipnizer for Safari (iOS 9 & 10) jailbreak tweak brings boost Safari browser …
( read original story …)[amazon_auto_links id=”83″]